z2

1. Književna
2. Muzička
3. Likovna
4. Teatar
5. Kulturna tribina
6. 3D grafika
7. Fotografija
8. Runi radovi

 Sekcije udruženja prestavljaju temeljni oblik povezivanja i organizovanja članstva na osnovu kulturološkog, umjetničkog, naučnog, organizacionog ili nekog drugog oblika interesovanja, sa ciljem da se kroz osmišljen rad i planirane aktivnosti ostvari kontinuirana komunikacija i aktivnosti sa osobama bliskih afiniteta i angažmana.Članovima sekcije otvorena je mogućnost da kroz organizacione strukture učestvuju u kreiranju programa rada i apliciraju svoje projekte putem redovnih periodičnih procedura.

Sticanjem iskusta u radu u sklopu organizirane strukture šire se spoznaje o stvarnim mogućnostima ličnog angažmana, te učvršćuje saznanje o realnim modusima afirmacije i javne promocije umjetničkog stvaralaštva.Organizacioni zahtijevi traže zadovoljavanje da bi se zamisli pretočile u praktičnu funkcionalnost, što ako izostane stvara demotivirajući efekat - koji može stvarati ozbiljne negativne konzekvence, te, iz tih razloga, a na osnovu dugogodišnjeg iskustva u ovoj sferi društvene angažovanosti, KNS preferira koncept sukcesivnog programskog angažmana, uz preuzimanje odgovornosti za konačni produkt i opravdanost angažovanja i korištenja ljudskih i materijalnih potencijala i resursa udruženja.

Individualna nadogradnja svoj postor dobiva u sklopu planiranja realizacije projekata i programa sekcije da bi se omogućile aktivnosti koje obezbjeđuju kontinuitet u kreativnom izražaju pojedinaca.

Udruženje se organizira u deset sekcija koje pokrivaju grane umjetnosti – u sklopu kojih se prioritetno djeluje na realizaciji autorskih djela, a kroz planiranje i organizaciju aktivnosti nastoji se otvoriti prostor za individualnu nadogradnju umjetnika, za oblikovanje programa koji pozitivno korespondiraju sa konstruktivnim i progresivnim društvenim tendencijama,te se nastoji artikulisati implus iz sfere alternativnog umjetničkog izražaja, podržavajući aktivna dinamička nasojanja i istraživačke aktivnosti u pravcu iznalaženja novih stvaralačkih formi izražaja.

Svaka sekcija kroz svoje aktivnosti planira i realizira programe imajući u vidu ciljeve udruženja, kao i načela i principe koje treba respektovati pri praktičnom javnom djelovanju, i koje treba ugrađivati u programske koncepte pojedinih sekcija:

- Stvaranje pozitivne klime za sve oblike umjetničkog stvaralaštva, što praktično znači, građenje svijesti o realnim potrebama, materijalno – tehničkim preduvjetima, te, unapređenje komunikaciju kroz svakodnevne aktivnosti u duhu otvorenosti prema različitim pristupima, shvatanjima i metodama rada pri umjetničkom stvaralaštvu;

- Zalaganje za što adekvatnije i šire reprezentovanje kulture i umjetnosti, što podrazumjeva visok stepen poznavanja materije koja se javno prezentuje – na niveo kompetentnosti, te,obezbjeđenje mogućnosti za prezentiranje na nivou koji je u skladu sa reprezentativnim standardima, normama i kriterijima – uobičajenim i opšte prihvaćenim za određenu materiju i programske sadržaje;

- Stvaranje uvjeta za razne oblike povezivanja i suradnje umjetnika, podjednako je prisutno u internim okvirima, u sklopu organizovanja u samom udruženju, kao i u prostoru javnog djelovanja – gdje se nastoji afirmisati duh solidarnosti i razumjevanja, te, dizanja svijesti na nivo suštinskog shvatanja upućenosti samih umjetnika jedni na druge u sklopu programskih angažmana, kao i potrebe za što kvalitetnijim oblikom organizacionog uvezivanja na temelju praktičnih tendencija;

- Praćenje kulturno – umjetničkih tokova, je dvojako i može se sagledavati sa lokalne i globalne razine.U suštini, to podrazumjeva informisanost koja obezbjeđuje otvorenost i fleksibilnost djelovanje u duhu vremena, što na lokalnom nivou je usaglašavanje programskih sadržaja u skladu sa nastojanjem da se harmoniziraju i unaprijede odnosi sa sredinom u kojoj se žele afirmisati projekti i pogrami sekcija, a time i KNS-a; dok u globalnom kontekstu, to podrazumjeva spremnost za sticanjem kvantuma znanja koji omogućava razumijevanje i utemeljeno promišljanje u univerzalnim okvirima kulture i umjetnosti, te, savjestan odnos prema civilizacijskim tekovinama , kulturno–povjesnojm naslijeđu i tradicionalnoj kulturno-umjetničkoj baštini; kao i otvorenos za progresivnu modernizaciju koja otvara nove mogućnosti u kontekstu oplemeljivanja čovjeka i otvaranja perspektiva.

- Zalaganje za reafirmaciju i prezentaciju umjetnosti, kulture i svih oblika umjetničkog stvaralaštva, je širok okvir mogućnosti da se prate i prepoznaju nastojanja pojedinaca i grupa koji teže definisati pojedina pitanja u kulturno-umjetničkoj sferi,te, da im se pruži odgovarajuća podrška u afirmaciji rezultata rada – ako je upitanju zasnovanost na naučno-istraživačkom postupku i utemeljenje na činjenicama,te, ako se radi o umjetničko-stvaralačkom projektu i djelu gdje se inoviraju ili moderniziraju izražajne forme i sadržaji.

 

 

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica