Udruženje za kulturu – Nova svjetlost (KNS)
www.kns.ba

Javni poziv

"LIKOVNI FESTIVAL – NIJANSE 2018"

10.-11.2.2018.g./ Sarajevo, BiHUdruženje za kulturu–Nova svjetlost (KNS) od 10.-11.02.2018.godine organizuje kulturnu manifestaciju „LIKOVNI FESTIVAL-NIJANSE - 2018″. Javni poziv za prijavu autorskih radova otvoren je do 7.2.2018.godine.

CILJEVI FESTIVALA SU:
- popularizacija likovne umjetnosti
– afirmacija likovnog stvaralaštva mladih autora
– prezentacija likovnog stvaralaštva bh. autora


Organizator manifestacije „LIKOVNI FESTIVAL - NIJANSE -2018″ raspisuje:


JAVNI POZIV

za prijavu autorskih radova za učešće u programu festivala na slobodnu temu:


I) OPĆI UVJETI

- Da je autor(-ica) državljanin BiH,

- Da je autor(-ica) punoljetan/-a.

II) AUTORSKI RAD I SLANJE APLIKACIJE
A) AUTORSKI RAD 
- da je rad autorsko djelo
- da rad zadovoljava temeljne estetske i umjetničke norme.

B) DIMENZIJE RADA, IZRAŽAJNA TEHNIKA

- Maksimalna dinemzija: 80X60cm

- Izražajna tehnika: sve slikarske (akvarel, tuš, akrilik i dr.) i grafičke.

C) TEMA: Slobodna

D) BRAJ RADOVA:

- Autori mogu aplicirati sa maksimalno dva rada.

F) SLANJE APLIKACIJA:

- Autorski rad potrebno je fotografisati i poslati putem E-maila: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Fotografija treba da je minimalno 500X500 piksela

III) PODACI O AUTORU
Uz radove autor (-ica) navodi podatke:
1. ime i prezime
2. datum i mjesto rođenja
3. adresa i telefon
4. kraća biografija
5. prigodna fotografija (nije obavezna).


IV) ROK ZA APLICIRANJE

Javni poziv je otvoren do 7.2.2018. godine.

IV) SELEKCIJA RADOVA

– Izbor prispjelih radova za uvrštavanje na zajedničku izložbu vrši stručni žiri.

– Radovi autora koji ne zadovoljavaju uvjete javnog poziva neće biti razmotreni.

– Spisak izabranih radova bit će do 8.2. 2018.godine objavljen na web-stranici udruženja

– Za izabrane radove predviđeno je: a) učešće autora (-ice) na likovnoj radionici 10. 02.2018.g.;

b) izlaganje rada na zajedničkoj izložbu 10.-11.2.2018.god.

Napomena:

1.Zajednička izložba biće održana u “Centru za mlade – Novo Sarajevo“. Autori obezbjeđuju dopremanje radova na mjesto održavanja izložbe i njihovo preuzeimanje nakon završetka manifestacije. 
2.Na web-stranici udruženja (kns.ba) evidentiraju se prispjele aplikacije.
3. Organizator manifestacije ne preuzima obavezu da prispjele radove objavi na web-stranici udruženja (kns.ba), već se vrši odabir za prezentaciju.
4. Dodatne informacije na tel.: 00387 61 524 505


Ibrahim Osmanbašić
predsjednik udruženja

Sarajevo, 27.2.2017.god.


Pokrovitelj festivala je Ministarstvo kulture i sporta FBiH.

Datum: 14.11.2017.god

Broj: 01-80-17

OPĆINA NOVO SARAJEVO

OPĆINSKO VIJEĆE

Komisija za pitanje mladih

PREDMET: Inicijativa za izradu dokumenta „Kulturna strategija Općine Novo Sarajevo“

Poštovani,

Obraćam Vam se sa inicijativom za izradu dokumenta „Kulturna strategija Općine Novo Sarajevo“. Sa izradom navedenog dokumenta Općini Novo Sarajevo bi se otvorile mogućnosti da planira aktivnosti koje bi dopinijele organizacionom uvezivanju resursa i potencijala kojima općina realno raspolaže, kao i planiranje programskih aktivnosti koje bi vodile ka većem stepenu afirmacije kulturne baštine u našoj lokalnoj zajednici, te afirmaciji umjetničkog stvaralaštva umjetnika koji žive, rade i kreativno su aktivni na našoj općini.

KRAĆE OBRAZLOŽENJE INICIJATIVE

Ovom prilikom samo će se osvrnuti na osnovne aktivnosti u vezi izrade dokumenta „Kulturna strategija Općine Novo Sarajevo“, kao i na sadržaje koje bi trebali da nađu mjesto u navedenom dokumentu.

Predviđene aktivnosti

Potrebno je planirati najmanje dvije faze aktivnosti prilikom angažmana na izradi navedenog dokumenta, i to:

I) PRVA FAZA – koja bi obuhvatila organizaciono struktriranje gdje bi se formirala privremena Radna grupa koje bi imala zadatak da izradi prijedlog navedenog dokumenta i bude nosilac aktivnosti do njegovog usvajanja od nadležnih općinskih organa. Aktivnosti prve faze bi se odnosile na pripremne aktivnosti koje bi omogućile:

-          formiranje Radne grupe (privremeno radno tijelo) od nadležnog organa, koja bi bila nosilac aktivnosti u pogledu izrade prijedloga dokumenta „Kulturna strategija Općine Novo Sarajevo“,

-          obezbjeđenje neophodnih pretpostavki da bi Radna grupa dobilo verifikaciju i stvorilo sve predpostavke za svoj rad i ispunjenje zadatka;

-          poziv i okupljanje zainteresovanih saradnika koji žele dati svoje predstavnike i uključiti se u rad na izradi prijedloga navedenog  dokumenta,

-          Radna grupa treba da je otvorena prema predstavnicima: (1) izvršene vlasti – općinskih stručnih službi, tj. Službe za društvene djelatnosti; (2) zakonodavne vlasti –zainteresovanih komisija Općinskog vijeća, tj. Komisije za pitanja mladih; (3) političkih stranaka koje participiraju u vlasti i djeluju na općini Novo Sarajevo; (4) nevladinih organizacija kulturno-umjetničke programske orijentacije; (5)kao i umjetnici i kulturni djelatnici koji iskažu interesovanje da daju doprinos u navedenom angažmanu.

-          Organizovanje rada Radne grupe do nivoa uslaglašavanja plana rada koji bi obuhvatao preciziranje:

-          Sadržaj dokumenta trebao bi da obuhvati:

  • pisci, likovni umjetnici, muzičari, glumci, režiseri, scenaristi, filmiski umjetnici i drugi umjetnici.

-          Sačinjeni spisak umjetnika bio bi osnova koja bi omogućila programsko planiranje i aktiviranje umjetnika naše općine na nivou lokalne zajednice prema raspolažućim mogućnostima, a što bi doprinjelo obogaćivanju kulturno-umjetničkih programskih sadržaja na našoj općini tokom cijele godine.

II) DRUGA FAZA – trebala bi da obuhvati:

Udruženje za kulturu Nova Svjetlost spremno je da učestvuje u radu na realizaciji navedene inicijative sa zainteresovanim partnerima, te će u tom smislu imati imenovati svoje predstavnike.

Inicijativa sa prosljeđuje Službi za društvene djelatnosti i Komisiji za pitanje mladih Općinskog vijeća na uvid i razmatranje o mogoćnosti saradnje u cilju implementacije izložene inicijative.

Inicijativa je otvorena za nove prijedloge koji bi doprinosili ostvarenja navedenih ciljeva.

S poštovanjem.

                                                                                                Ibrahim Osmanbašić

                                                                                                                    predsjednik 

Dostaviti:

1. Komisija za pitanja mladih Općinskog vijeća

2. Služba za društvene djelatnosti

3. Arhiva                    

ns1

 

ns2

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Džamijska 9, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
kns_sarajevo@yahoo.com

Facebook stranica