ARHIVA 2002 - 2006

d1

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Sadržaj:
1.opća kategorija
2.muzika
3.slikarstvo
4.muzički teatar - 2000
5.kulturna tribina
6.književnost
7.video
8.info


Opća kategorija
-Priznanje -The Whalen Famili Foundation - 2003

Projekat koji je osmislila i realizirala Amela Tanović u periodu od novembra 2002.godine do juna 2003. godine, pod nazivom "SNOVIMA DO SREĆE".
Projekat je sadržao radionice gdje su djeca nižeg školskog uzrasta radila likovne radove i kraće skečeve.Tokom projekta učešće su uzela djeca nižeg uzrasta koji se svoje programske sadržaje uspješno prezentirali u prigodnim prilikama tokom trajanja projekta.


Muzika

-škola gitare
od 01.03. do 15.06.2004.godine.
Rad po grupama, dva do tri puta sedmično, uz stručni nadzor instuktora.Nastava se odvijala prema udžbeniku za polaznike, što je prilagođeno vremenskim okvirika kursa.Napredni pojedinci su usmjereni ka savlađivanju zahtijevnijih tehnika, što je u velikoj mjeri poboljšalo nivo muziciranja polaznika.


-Završni koncert - škola gitare-2004
15.06.2004.godine
Nakon četveromjesečne škole gitare koju je organiziralo Udruženje za kulturu - Novo Sarajevo, u prostorijama MZ "Grbavica I", za polaznike koji se prvi put susreću sa instrumentom.
Rezultati koji su postignuti bili su iznenađujući jer su polaznici, uzrasta od 8 do 18 godina, naučili već da odsviraju zahtjevne kompozicije.
Koncert je zabilježen na video zapisu.
Usljed objektivnih razloga nije se moglo nastaviti sa radom škole za gitaru.


- Koncerti rock grupe "Kulturni dernek" :
klub "The Bar", "SA club", plato "Skenderija", "Baščaršijske noći"

 

Slikarstvo

1.Zajednička izložba - 2003
Međunarodni centar za djecu i omladinu - Novo Sarajevo
2.Samostalna izložba Amela Hodžića -2004
3.Kurs slikanja - 2004
4.Serija izložbi članova Likovne sekcije - KNS - 2006
Multimedijalni centar Biblioteke Grada Sarajeva
-zajedničke izložbe
-Alma Leko
-Amina Zimić
-Safet Begić


Zajednička izložba - 2003

Međunarodni centar za djecu i omladinu - Novo Sarajevo
od 30.09 do 07.10.2003.godine
U saradnji sa Međunarodnim centrom za djecu i omladinu - Novo Sarajevo, naše udruženje je organiziralo izložbu slika četiri autora i to:
Durmišević Emir, Durmišević Edin, Nogo Vanja i Ibrahim Osmanbašić.
Izlagači su se prestavili sa desetak radova raznih tehnika...
povod organizacije ove manifestacije je bio u cilju da ožive kulturno . umjetničke aktivnosti u prostoru na Grbavici, jer je objekat bio u devastiranom stanju i putem donatorskih konferencija pokušavalo se pronaći sredstva za stavljanje u osnovnu funkciju..., što je udruženje podržalo na ovaj konkretan način...

 

Serijal izložbi članova Likovne sekcije 

u sklopu projekta "Riječi u vremenu"  -tokom 2006.godine.

Izložba:
Multimedijalni centar Biblioteke Grada Sarajeva
19.04.2006.godine.
autori slika:
Safet Begić
Adnan Hozo
Amel Hodžić
Ibrahim Osmanbašić

Izložba:
Multimedijalni centar Biblioteke Grada Sarajeva
17.05.2006.godine
autori izloženih radova:
Amel Hodžić
Ibrahim Osmanbašić
Amra Kahrimanović

Izložba:
Multimedijalni centar Biblioteke Grada Sarajeva

Samostalna izložba:
Alma Leko
31.10.2006.godine


Samostalna izlozba:
Amina Zimić
29.11.2006.godine

 

Samostalna izlozba:
Safet Begić
20.12.2006.godine

 

Komentar:
Sigurno da javnma prezentacija rada za umjetnika je posebno iskustvo koje ima multiaspektne konotocije u sferi individualne psihologije, a što predstavlja fundament kreativnog angažmana ličnosti. Prva iskustva javnog prestavljanja imaju dubokosežan utjecaj na odnos umjetnika prema svome radu i djelu, kao i na opredjeljenja za soluciju koja definiše odnos prema svom društvenom okruženju - od aktivnog do pasivnog, te, od destruktivnog do konstruktivnog, uz uz određenje trenda motivisanosti da se postiče i nadograđuje interesovanje u skladu sa individualnim afinitetima.

 

 

MUZIČKI TEATAR - 2000


"Izlaz" - muzička predstava / 2001
Autor: Ibrahim Osmanbašić
Izvodi: Muzički teatar - 2000

Sala MZ"Grbavica I"
gledalaca oko 50
Igraju:
Elvin Druško
Silvije Fučec
Bojan Rajić
Alma Voljevica
Ibrahim Osmanbašić
Vladimir Fučec


"Šta je sa tom muzikom?" - predstava -2004
Autor: Ibrahim Osmanbašić
Izvodi: Muzički teatar - 2000
Igraju:
Kenan Šabanović
Emina Hadžić
Ermin Lagumdžija
Sanjin Pašović
Dražan Petrović
Amila Kozarić
Sanja Medar
Elzana Hadžić

17.05.2004 - premijera
Sala MZ"Grbavica I"
gledalaca oko 80

17.06.2004 - repriza
Sala MZ"Grbavice I"
gledalaca-oko 40

 

"IZLAZ" - muzička predstava -2006
13.07.2006.godine
Multimedijalni centar Biblioteke Grada Sarajeva
gledalaca: 30

Glumci:
Amina Zimić
Ermin Lagumdžija
Jasmin Efendić
Elvin Druško
Merima Spahić
Ibrahim Osmanbašić

 

Komentar:
Muzička predstava "Izlaz" bavi se temom uticaja rock' n' rolla na mlade, u toku formiranja njihove ličnosti, te posljedicama koje nastaju u toj dinamičnoj interakciji.
Radnja predstave se odvija na nivou realizma i nadrealizma, te se tim translacijama realiteta želi dočarati paralelna egzistencija materijalnog i duhovnog svijeta, kao i multiaspektna egzistencija emocionalnog i misaonog svijeta.
Postavka predstave obuhvata ekipu glumaca, muzičku grupu i plesnu grupu, jer se pojedini dijelovi fabule pričaju muzikom, tekstom, pokretima, scenografijom i poetskim tekstualnim izražajem. Jezik kompletne predstave je simbolika, u širem umjetničkom kontekstu, putem kojeg se ulazi u dublje sfere psihološke supstance ljudske egzistenceje i promišljanja kosmičkih relacija gdje se dotiču vječna pitanja o smislu života i kriterija društvene vrijednosti.Fenomen rocken rolla i ima svoj opšte društveni značaj u povjesnom kontekstu baš iz razloga što je uspio da ozbiljno prodrma klišeizirane duruštvene norme mišljenja i ponašanja, što je rezultiralo nužnom revizijom pitanja individualne slobode-u najširem kontekstu, što je još vrlo aktuelno i prisutno u svakodnevnici, u raznovrsnim manifestacijama.

 

KULTURNA TRIBINA

-Serijal javnih manifestacija tokom 2004. godine
na temu "Mladi i umjetnost"


Serijal Kulturnih tribina
sala MZ "Grbavica I"
1. Kultura,umjetničko stvaralaštvo i mladi -24.01.2004.godine
2. Animacija mladih na polju kulture i umjetničkog svaralaštva - 21.02.2004.godine
3. Mladi i teatar - 29.05.2004.godine

4. Likovna umjetnost i mladi - 24.04.2004.godine

5. Pisana riječ i mladi - 23.03.2004. godine

6. Muzika i mladi - 17.06.2004.godine

 

Komentar:
Polugodišnjim serijalom kulturnih tribina tematski je obuhvatio spektar pitanja iz sfere kulture i umjetnosti, a što je iz domena interesovanja mladih, u nastojanju da se rasvijetle mogućnosti i perspektive na putu umjetničkog stvaralaštva današnjeg vremena.Nesumljivo da je umjetnost često u domenu interesovanja mladih a da su znatno rijeđi izbori da se posveti tom pozivu - a nenadoknadiv gubitak je kada se iz nekih razloga, subjektivnih ili objektivnih, jeran izrazit talenat udalji od angažmana u sferi za koju ima prirodne sklonosti i predispozicija za dosezanje visokog nivoa kvaliteta.

Ovim serijalom željelo se ući u rasvijetljavanje odnosa koji su društveno aktuelni u domenu organizovanosti i usmjeravanju mladih sa umjetničkim afinitetima,te, da se proanalizira stepen opšte zainteresovanost za kreativne pojave u našem okruženju.Nesporno je da bi trebali postojati društveni modaliteti koji bi taj kreativan potencijal učinili dijelom pozitivnih društvenih tendencija i aktuelnih krealivnih tokova.


Pokušalo se doći do odgovora na pitanja:

- Da li je društvena zainteresovanost suštinskog ili formalnog karaktera u pogledu angažmana na prezentaciji umjetničkog stvaralaštva mladih?
- Koliko je mladih umjetnika u poslednjih desetak godina, iz našeg svakodnevnog okruženja, na temelju svog kreativnog rada i ostvarenih dijela, doživjelo pozitivnu afirmaciju?
- Koji su kriteriji po kojima je moguće afirmisati umjetničko dijelo - sa polja teatra, književnosti, slikarstva, muzike i dr.- te, ko preuzima odgovornost za ovo što imamo aktuelno i za ono što nedostaje?
- Šta mladom čovjeku može poslužiti kao pozitivna motivacija da se nastavi baviti umjetničkim stvaralaštvo, te, koji su to šprimjeri iz naše svakodnevnice koji ukazuju na konstruktive odnose u tom domenu?


Razmišljanja koja su se mogla čuti tokom otvorenih rasprava išla su u raznim pravcima, ali su se svodila na bliske zaključke, koji su ukazivali na nedostatke sistemskih riješenja koja bi obezbijedila konstruktivnu organizaciju u ovoj osjetljivoj društvenoj sferi.Teško je naći ozbiljnije pozitivne primjere koji bi ukazivali na brigu i zainteresovanos za mlađu populaciju sa umjetničkim afinitetima, kao što je teško pobrojati sve negativne poslijedice -koje svakodnevno nastaju i generišu se kroz nove gereracije - uslijed nedostatka ozbiljnog i kvalitetnog društvenog angažmana na ovom pitanju.Neophopdno je da postoji društvena lepeza ponuda u domenu mogućnosti i slobodnog izbora kreativnog angažmana mladih sa umjetničkim sklonostima i talentom.


Zaključci:
-Rad sa mladima na polju kulture i umjetničkog stvaralaštva može biti svrsishoda ako:
-ogranizacija ima ozbiljan karaktet i program koji ima konkretan praktični efekat i ostvaruje rezultate koji se odmah eksponiraju;
-razgovori na izabrane teme imaju prihvatljive dimenzije ako su iz sfere praktičnog angažmana mladih i daje više od svakodnevnih mogućnosti koje su šire prisutne u
društvu;
-ako se teorija odnosi na konkretnu praktični aktivnost koja se trenutno provodi i daje odmah konkretan rezultat u samjerljivim formama;
-ako se obezbjedi afirmativna javna prezentacija koja otvara perspektive ozbiljnijeg društvenog i poslovnog angažmana - u profesionalnom kontekstu;

Mlade definitivno ne zanima:
-bilo kakva rasprava o društvenoj aktuelnoj problematici koja se završava sastavljanjem zaključaka koje treba proslijediti na adrese - u cilju njihovog riješavanja, ako sami ne mogu praktično uzeti učešće u riješavanju istih;
-bilo kakva demagogija koja im tumači stvari i odnose van njihovog praktičnog interesovanja i angažmana;
-dugoročni projekti, bez obzira na konceptualni sadržaje, ako oni ne podrazumijevaju adekvatnu sukcesivnu dinamiku realizacije konkretnih ciljeva;


Umjetničko stvaralaštvo:
-samo paktični kontekst je privlačan za mlade sa umjetničkim interesovanjem i potencijalom;
-mogućnost za samostalan kreativan izražaj je uvijet za bilo kakav angažman na polju umjetnosti;
-edukacija koja podrazumjeva neposrednu praktičnu aktivnost mladih - može biti prihvatljiva, ali ne mora biti redovno pravilo.

 


KNJIŽEVNOST

Književni krug - KNS
-Serijal "Riječi u vremenu" - 2006
Multimedijalni centar Biblioteke Grada Sarajeva

 


"Riječi u vremenu" - je projekat koji ima više aspekata sa kojih se može sagledati sadržaj:


1.Knjiga – poezija i kratkih priča;
-jedan od ciljeva projekta je da se pomogne mladim autorima koji se bave pisanom riječi da njihovi radovi i djela nađu put do izdavača, ili budu uvršteni u nekom kontekstu u knjigu (ediciju ili zbirku) zajedno sa radovima drugih autora;
-udruženje će pokušati pronaći zainteresovanog izdavača koji bi objavio zajedničku zbirku pjesana i kratkih priča učesnika u projektu;
-nastojaće se odvojiti dovoljno prostora za sve učesnike u projektu i planira se uvrstiti do 10 radova od svakog autora;
-članovi «Književnog kruga- KNS» nisu opterećeni nekim krutim terminima i datumima oko izdavanja knjige, već je nastoje što kvalitetnije koncipirati zajedničko djelo i adekvatno prezentirati javnosti svoj rad – uz dužan respekt ličnog stava i digniteta umjetnika, a imajući u viodu uz tržišnu uslovljenost i društveni realitet.

2.Serijal javnih manifestacija – jednom mjesečno;
-poetsko – dramske večeri u sasradnji sa Bibliotekom grada Sarajeva, u prostoru Multimedijalnog centra « Mak»,u trajanj od 6 (šest) mjeseci tokom 2006.godine,gdje se ostvaruje suranja između više sekcija udruženja u realizaciji programa.Glumci «Muzičkog teatra» čitaju stihove i priče uz muzičku pratnju, a prostor «Mak»-a se se nastoji koristiti na različite načine u konterstu zamišljene scenske ideje.Sam prostor ima velike mogućnosti za scenski aranžman i inspirativno djeluje na članove muzičko-scenske trupe;
-popularizacija pisane riječi kod mladih uz otvaranja mogućnosti za autorsku promociju neafirmisanih autora;
-program otvorenog tipa gdje se pruža mogućnost mladim i neafirmoianim piscima da svoje radove javno prezentiraju
u sklopu poetsko-dramske večeri zajedno sa drugim autorima;
-dugoročni programski koncept motiviše autore da posvete više pažnje na oblikovanje svojih radova, što je već
polučilo pozitivne efekte kod mladih spisatelja koji su se uključili u projekat tokom 2006.godine.

 

II) Autori - učesnici u projektu :
1.Amina Zimić
2.Elvin Druško
3.Ermin Lagumdžija
4.SameriS
5.Ivona Jukić
6.Ibmer
7.Merima Omeragić
8.Ibrahim Osmanbašić
9.Sanela Muharemović

III) Aktivnosti :
1. Prvo poetsko-dramsko veče
Multimedijalni centar Biblioteke Grada Sarajeva
19.april 2006.godine
2. Drugo poetsko-dramsko veče
Multimedijalni centar Biblioteke Grada Sarajeva
17.maj, 2006.godine
3. Treće poetsko-dramsko veče
Multimedijalni centar Biblioteke Grada Sarajeva
31.oktobar,2006.godine.
4. Četvrto poetsko-dramsko veče
Multimedijalni centar Biblioteke Grada Sarajeva
29.novembar,2006.godine.
5. Peto poetsko-dramsko veče
Multimedijalni centar Biblioteke Grada Sarajeva
20.decembar,2006.godine.

Prvo poetsko-dramsko veče
"RIJEČI U VREMENU"
Multimedijalni centar Biblioteke Grada Sarajeva
19.april 2006.godine

Stihove govore glumci Muzičkog teatra-2000:
Jasmin Efendić, Ermin Lagumdžija, Amina Zimić, Merima Omeragić ,Aldin Ušanović

Program:
Izbor radova članova Književnog kruga-KNS.

br.  - naziv pjesme -  autor
1. Riječi u vremenu Ibrahim O.
2. Oda sanjara SameriS
3. Smrtnici Ermin L.
4. Legenda o Snjeguljcu SameriS
5. Dan pobjednika Elvin.D.
6. Let Ibmer
7. Dno poljupca Elvin.D.
8. Duša u plamenu SameriS
9. Ugasiću televizor.. Ibmer
10. Voliš li kolače? Amina Z.
11. Pločnik bezdana Ibrahim O.

Muzička pratnja - članovi benda "Kulturni dernek"


Izložba slika:
-Amel Hodžić
-Adnan Hozo
-Safet Begić
-Ibrahim Osmanbašić

 

Komentar:
Prvo poetsko-dramsko veče razbilo je sve dileme oko pitanja smisla rada na multimedijalnoj formi javnih manifestacija, sobzirom da takve manifestacije traže mnogo veću organizacionu aktivnost.Udruženje je prezentiralo sposobnost da realizira kompleksne projekte koji podrazumijevaju angažman i koordinaciju više umjetničkih grana.
Neafirmisani autori imali su priliku da prezentiraju svoje književno stvaralaštvo pred publikom koja je prepoznala talenat u njihovim radovima, i utemeljeno može očekivati kvalitetne pomake u nastavku projekta.

 

 

Drugo poetsko-dramsko veče
"RIJEČI U VREMENU"
Multimedijalni centar Biblioteke Grada Sarajeva
17.maj, 2006.godine

Program:
Izbor radova članova Književnog kruga-KNS.
Stihove govore glumci Muzičkog teatra-2000.

1. Dani naše poezije - Ibrahim Osmanbašić
2. Vijenac - Amina Zimić
3. Moram ponovo otkriti svijet - SameriS
4. Dva lika - Elvin Druško
5. (bez naslova) - Ivona Jukić
6. Riječi u vremenu - Ibrahim Osmanbašić
7. Rob slobode - Amina Zimić
8. Valentino iz komercijale - Ibmer
9. Mrak - Elvin Druško
10. Ja nemam pravo da zaboravim na riječi - Ibrahim Osmanbašić

Izložba - članovi Likovne sekcije udruženja
Muzička pratnja - "Kulturni dernek"


Komentar:
Drugo poetsko-dramsko veče pokazalo je kvalitativne pomake koji su proizašli kao rezultat angažovanosti KNS-a i Biblioteke Grada Sarajeva, koja je prepoznala u samom startu kreativne potencijale članova Književnog kruga KNS-a, te ozbiljan odnos udruženja prema organizovanju javnih manifestacija pri realizaciji osmišljenih projekata.Scenska riješenja u prostoru "Mak"-a omogućila su značajniju ulogu glumaca iz pozorišne trupe "Muzički teatar - 2000", što je dalo osvježavajuću aromu umjetničkom dojmu večernjeg programa.Poezija je dodila dramatizaciju kroz kretanje glumaca na dvoetažnoj sceni što je obogaćivalo enterijerski doživljaj. Multimedijalna dimenzija projekta dobija sadržaje kroz postavku izložbe slika likovne sekcije udruženja i muzičku pratnju članova benda "Kulturni dermek" tokom interpretacije recitala stihova.
Poetski radovi člavova Književnog kruga-KNS pobudili su značajnu pažnju publike koja je imala priluiku da se upozna sa stvaralaštvom autora čiji su književni potencijali zavrijeđuju pozornost.


Treće poetsko-dramsko veče
"RIJEČI U VREMENU"
Multimedijalni centar Biblioteke Grada Sarajeva
31.oktobar, 2006.godine.


Program:
Izbor radova članova Književnog kruga-KNS.
Stihove čitaju glumci Muzičkog teatra - 2000.


Samostalna izložba slika Alme Leko

1.Lavina je krenula - SameriS
2.Vjenac - Amina Zimić
3.Mrak - Elvin Druško
4.Riječi u vremenu - Ibrahim O.
5.Balada o Snjeguljcu i pepeljugi - Ibmer
6. Nekako te više ne tražim - Ivona Jukić
7.Na planini tuge - Ermin Lagumdžija
8.Dani naše poezije - Ibrahim O.
9.Isforsirana inspiracija - Ibmer
10.Imam osjećaj - Merima Omeragić

 

Izložba


Izložbu slika je postavila Alma Leko, što je njeno prvo javno predstavljanje u domenu likovnog stvaralaštva.Publika je imala priliku da se upozna sa radovima mlade i talentovane umjetnice koja odlučno gradi sopstveni izražaj i ispoljava svoje impresije putem oblika i boja.....

 

Komentar:
Treće poetsko-dramsko veče je nastavak kontinuirane aktivnosti Književnog kruga-KNS....

 

Četvrto poetsko-dramsko veče
"RIJEČI U VREMENU"
Multimedijalni centar Biblioteke Grada Sarajeva
29.11. 2006.godine


Program:
Izbor radova članova Književnog kruga-KNS.
Stihove govore glumci Muzičkog teatra-2000.
Muzička pratnja - bend "Kulturni dernek"
Izložba slika članova Likovne sekcije udruženja

Izbor literarnih radova:
1.Svjedok - I.O
2.Kormilaru -AminaZ.
3.Duša u plamenu - SameriS
4.Dijalog - I.O
5.Mir - Ivona Jukić
6.Obale mirne luke - Ibmer
7. Svijetu - Amina Zimić
8. Konjska trka - I.O.

Izložba slika
radovi Amine Zimić


Komentar:
Četvrta manifestacija, koje udruženje organizuje u sklopu projekta "Riječi u vremenu", je domijela nove sadržaje koji pokazuju značajan porast programskog kvaliteta, što se naročito osjetio kod uvjerljivosti nastupa mlade glumačke ekipe u satavu - Amina Zimić, Jasmin Efendić, Merima Spahić i Ermin Lagumdžija ( Ivona Jukić -?), koja je prezentirala nove stihove pjesama članova Književnog kruga-KNS.Kontinuirani nastupi glumaca Muzičkog teatra-2000 donijeli su vidljive rezultate jer je njhova interpretacija poezije dovala ambijentalnu dimenziju novog umjetničkog doživljaja.Govoriti poeziju i čitanje pjesme je umjetničko umjeće koje publici nudi ugođaj oživljavanja napisanih riječi, čemu si ovi mladi glumci prišli s entuzijazmom i potrebnom dozom nadahnuća, širći svijetlijeće fluide za koje se lijepila duboka pažnja probrane publike - ljubitelja pisane riječi.Inače, po nekom nepisanom pravilu, posjetioci su na svakoj poetskoj večeri nalazili mnogo više toga što ih je interesovalo, pa, čak, i impresioniralo, u odnosu na očekivanja - naročito pri prvom susretu sa programima KNS-a.
Posebnu satisfakciju za organizatore i nosioce ovog projekta je književni zanatski napredak koji se jasno uviđa kod mlađih autora koji su prepoznali u ovom orginalnom programskom konceptu projekta "Riječi u vremnu" svoju šansu za kvalitetnom edukacijom.

 

VIDEO SEKCIJA

Videoteka -KNS:

1. Šta je sa tom muzuikom? - predstava
Izvodi: Muzički teatar - 2000
17.05.2004.godine
2. Završni koncert polaznima škole gitare -2004
10.06.2004.godine
3.Kulturni dernek - svirka uživo
koncerti grupe u 2006.godine
4.Riječi u vremenu
poetsko-dramske večeri - 2006

Video zapisi o aktivnostima je dokumentacija kojom zorno pokazuje o djelotvornim efektima angažmana članova udruženja u domenu afirmacije i prezentacije autorskog umjetničkog stvaralaštva.


Informativna sekcija
Web-stranica udruženja

Aktivnosti na web-prezentaciji KNS-a:
maj 2006
Počekak aktivnosti na otvaranju web-stranice udruženja
juni 2006.
Zvanično registrovana i puštena web-stranica udruženja
novembar 2006
Otoren meni "Multiart" - interni informator u sklopu web-stranice KNS-a.
Posjeta web-stranice:
- 1000 (hiljadu posjeta)- avgust 2006
- 2000 (dvijehiljade posjeta)- novembar 2006

 

Komentar:

Otvaranjem web-stranice udruženje je dobilo novu dimenziju u svom radu i djelovanju i na taj način ušlo u moderne modalitet javnog angažmana. Osim uobičajenog načina prezentiranja stvaralaštva članova KNS-a putem javnih manifestacija otvorila se mogućnost bližeg upoznavanja sa radom članova na pojedinim projektima i širom prezentacijom individualnih specifičnosti.


Komunikacija putem interneta značajnj mjeri poboljšava organizacione aktivnosti - što spada u domen formalnih aktivnosti, a što omogućava fokusiranje na na programske sadržaje - što je suština javnih manifestacija.


Interaktivna funkcija web-stranice je zahtijevna aktivnost koja podrazumijeva visok stupanj unutrašnje organizacije na nivou opsuživanja u kratkom vremensko intervalu - što će biti dio programske sinhronizacije u narednom periodu.

 

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica