Na osnovu člana 14. i 18., Zakona o udruženjima i fondacijama (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 45/02), Skupština Udruženja  za kulturu – nova svjetlost, održanoj dana 08.08.2014. godine u Sarajevu, donijela je

STATUT

UDRUŽENJE  ZA KULTURU – NOVA SVJETLOST

I.    OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovaj Statut definiše i sadrži:

II. Naziv i sjedište Udruženja;
III. Djelatnost, zadaci i programski ciljevi Udruženja;
IV. Članstvo - prava, dužnosti i odgovornosti
V. Zastupanje i predstavljanje Udruženja;
VI. Organi Udruženja;
VII. Oblik i sadržaj pečata Udruženja;
VIII. Oblik i sadržaj znaka Udruženja;
IX. Sticanje i raspolaganje imovinom Udruženja;
X. Način donošenja finasijskog izvještaja i izvještaja o radu Udruženja;
XI. Postupak za donošenje Statuta, izmjena i dopuna Statuta i drugih općih akata Udruženja;
XII. Uvjete i postupak za pripajanje, razdvajanje ili transformaciju Udruženja;
XIII. Prestanak rada Udruženja;
XIV. Pravila za raspodjelu preostale imovine u slučaju prestanka rada Udruženja;
XV. Prelazne i završne odredbe

II. NAZIV I SJEDIŠTE UDRUŽENJA


Član 2.

Pun naziv udruženja je: UDRUŽENJE ZA KULTURU – NOVA SVJETLOST
Skraćeni naziv udruženja je:  KNS; (u daljem tekstu Udruženje)


Član 3.

Sjedište Udruženja je u Sarajevu, u ulici Džamijska, broj 9.


Član 4.

Udruženja je vanstranačka, neprofitna i nepolitička organizacija koja je osnovana od strane građana Bosne i Hercegovine, u skladu sa Ustavom i Zakonom, a čija osnovna svrha nije sticanje dobiti.
Udurženje djeluje na području Kantona Sarajevo. Rad udruženja je javan.


Član 5.

Udruženje ima svojstvo pravnog lica, a stiče se danom upisa u Registar udruženja kod Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo.

III. DJELATNOST, ZADACI I PROGRAMSKI CILJEVI UDRUŽENJA


Član 6.
U obavljanju svojih kulturno-umjetničkih djelatnosti Udruženje će poštovati temeljne demokratske institucije,  kao i izražavanje pluraliteta političkih, vjerskih i kulturnih mišljenja i ubjeđenja i zalagaće se za ostvarivanje punih sloboda i prava umjetnika i drugih intelektualaca, odnosno njihovog rada i uvjerenja.


Član 7.

Zadaci i ciljevi Udruženja utvrđeni su u Programu udruženja sa naročitom naznakom na slijedećem:
•    zalaganje za reafirmaciju i prezentaciju umjetnosti, kulture i svih oblika umjetničkog stvaralaštva;
•    praćenje kulturno-umjetničkih tokova na lokalnom i globalnom nivou;
•    stvaranje pozitivne klime za sve oblike umjetničkog stvaralaštva;
•    stvaranje uvjeta za razne oblike povezivanja i suradnje umjetnika;
•    zalaganje za što adekvatnije i šire reprezentovanje kulture i umjetnosti.


Član 8.

Udruženje svoje kulturno-umjetničke ciljeve ostvaruje:
•    prezentacijom umjetničkih djela putem: koncerata, predstava, muzičko-scenskih djela, predavanja, izložbi, multiumjetničkih manifestacija i drugih manifestacija kulturno-umjetničkog karaktera;
•    učestvovanjem u javnim raspravama, tribinama i slično;
•    organizovanjem škola i kurseva u svrhu edukacije populacije i njegovanja kulturno-umjetničke baštine;
•    publikuje i objavljuje autorska djela i radove književnog, umjetničkog, kulturnog i svakog drugog kreativnog i naučno-istraživačkog sadržaja za članove Udruženja;
•    razvija saradnja sa drugim udruženjima, u BiH i međunarodnim okvirima, u skladu sa zakonom na istim ili bliskim ciljevima;

IV. ČLANSTVO - PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI


Član 9.

Na prijedlog Upravnog odbora Skuština donosi Pravilnik o članstvu i članarini, gdje se precizira postupak prijama u članstvo udruženja i visina članarine.
Prijedlozi su usvojeni ako je za njih glasalo najmanje (2/3) prisutnih članova na Skupštine Udruženja.


Član 10.

Član Udruženja može biti svaki građanin BiH koji prihvata Statut i Program Udruženja.
Članom Udruženja se postaje potpisivanjem pristupnice i upisom u Registar članova Udruženja..       


Član 11.

Član Udruženja ima pravo:
•    birati i biti biran u organe i tijela Udruženja;
•    učestvovati u radu i odlučivanju Udruženja;
•    biti informiran o radu Udruženja.


Član 12.

Član Udruženja je dužan:
•    zalagati se za ostvarenje programskih ciljeva Udruženja i predlaganje i razvijanje aktivnosti;
•    davati ocjene i mišljenja o radu Udruženja;
•    poštovati Statut i odluke organa Udruženja;
•    izvještavati Udruženje o svom radu;
•    čuvati ugled i interese Udruženja.

Član 13.

Udruženje može imati još:

•    pomažuće članove;
•    počasne članove.


Član 14.

Pomažući članovi su građani koji dobrovoljno daju prilog i poklone za razvoj Udruženja.


Član 15.

Počasni član može biti građanin koji nije član Udruženja, ali koji je svojim aktivnostima dao značajan doprinos u ostvarivanju ciljeva Udruženja.
Odluku o počasnim članovima donosi Upravni odbor.


Član 16.

Članstvo u Udruženju prestaje:

•    istupanjem, putem pismene izjave;
•    ne plaćanjem članarine;
•    isključenjem, u skladu sa ovim Statutom,
•    smrću.


Član 17.

Postupak  protiv člana se pokreće  po odluci  Upravnog  odbora,  a provodi ga Komisija za članstvo. Upravno vijeća imenuje članove Komisije za članstvo i donosi Pravilnikom koji uređuje postupak protiv člana udruženja.


Član 18.

Rad udruženja je javan. Organi udruženja su obavezni obezbjediti redovno informisanje o svome radu i djelovanju, o svim pitanjima od interesa za Udruženje i  njene članove kao i obezbjediti informaciju za sredstva javnog informisanja.


Član 19.

Maloljetna lica mogu biti članovi Udruženja.
•    Maloljetna lica imaju ravnopravan status sa ostalim članovima Udruženja u pogledu programskih aktivnosti;
•    imaju pravo prisustvovati svim otvorenim sjednicama organa Udruženja, imaju pravo da predlaganja, s tim da nemaju pravo odlučivati po pitanjima bitnim za Udruženje, niti mogu biti birani u organe udruženja do njihovog punoljetstva.

V. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE UDRUŽENJA


Član 20.

•    Lica za zastupanje i predstavljanje Udruženja je Predsjednik Udruženja i izabrani članovi;
•    Lica za zastupanje i predstavljanje Udruženja imenuje Skupština udruženja na period od 4 (četiri) godine;
•    Lica za zastuapnje i predstavljanje Udruženja zastupaju i predstavljaju Udruženja u zemlji i inostranstvu, prema fizičkim i stranim licima, bez ograničenja.

VI. ORGANI UDRUŽENJA

Član 21.

Udruženje ima slijedeće organe:
    
    a) Skupštinu
    b) Upravni odbor


a)    Skupština Udruženja

Član 22.

•    Skupština Udruženja je najviši organ udruženja;
•    Skupštinu Udruženja čine svi članovi udruženja;
•    Rad Skupštine je javan;
•    Skupštini mogu prisustvovati i gosti, uz prethodno uredno uručen poziv od strane Predsjednika Skupštine Udruženja.

Član 23.

•    Odluke i akti donose se natpolovičnom većinom prisutnih članova Udruženja, osim za pitanja koja Statut drugačije reguliše;
•    Prisutni članovu Udruženja se izjašnjavaju „za“, „protiv“ ili „uzdržan“, što se konstatuje zapisnički;
•    Način rada i odlučivanja Skupštine i drugih organa Udruženja preciznije će se regulisati Poslovnikom o radu.


Član 24.

Skupština Udruženja, u okviru svojih prava i nadležnosti, donosi:

•    Statut, izmjene i dopune Statuta, Poslovnik o radu Skupštine;
•    Daje saglasnost na pravne radnje poduzete u postupku osnivanja i registrovanja Udruženja;
•    Imenuje i opoziva: Predsjednika i Podredsjednike Udruženja, članove Upravnog odbora i Predsjednika i Podpedsjednika Skupštine Udruženja;
•    Razmatra i usvaja izvještaje Upravnog odbora i drugih komisija koje imenuje Skupština;
•    Odlučuje o udruživanju u Saveze, pripajanju, razdvajanju, transformaciji i drugim statusnim promjenama Udruženja;
•    Na prijedlog Upravnog odbora donosi Odluku o dodjeli priznanja Udruženja;
•    Na prijedlog Upravnog odbora donosi Pravilnik o članstvu i članarini;
•    Odlučuje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa;
•    Skupština razmatra i žalbe koje joj budu bile podnesene od strane članova Udruženja.


Član 25.

Mandat Predsjednika i Podpredsjednika Skupštine traje 4 (četiri) godine, uz mogućnost reizbora.


Član 26.

Prava i dužnosti Predsjednika, odnosno Podpredsjednika Skupštine su:
•    Saziva sjednicu Skupštine i rukovodi njenim radom;
•    Predlaže dnevni red Skupštine;
•    Odgovoran je za primjenu Poslovnika o radu Skupštine;
•    Potpisuje akta koja donosi Skupština.

Član 27.

Predsjednik, odnosno Podpredsjednik Sukupštine, saziva redovnu Skupštinu najmanje jednom godišnje, a vanrednu, po potrebi, dok se izborna Skupština održava svake 4.godine.
Skupština se može sazvati na prijedlog:
•    Upravnog odbora
•    Nadležnog Državnog organa
•    Najmanje 1/3 članova Udruženja.
•    Vandredna Skupština će se održati u roku od 30. (trideset) dana od primljenog zahtjeva sa obrazloženjem. Predsjednik, odnosno Podpredsjednik Sukupštine, može sazvati i svečanu sjednicu Skupštine prilikom obilježavanja godišnjica Udruženja.

Član 28.

Izbor Predsjednika, odnosno Podpredsjednik Sukupštine, vrši se javnim glasanjem prisutnih na sjednici Skupštine.
Na listi za izbor može biti predloženo dva ili više kandidata, a na prijedlog prisutnih članova Udruženja na Skupštini.
Izabran je onaj kandidat koji je dobio najviše glasova.
Poslovnikom o radu Skupštine potpunije se razrađuje postupak izbora, kao i prestanak madnata i prije isteka vremena, za Predsjednika i Podpredsjednika Skupštine.

Član 29.

Odlučivanje i glasanje na Skupštini je javno.
Izuzetno, odlučivanje može biti tajno o čemu se prethodno izjašnjava Skupština Udruženja.
Kad se odluči o tajnom glasanju, Skupština bira Izbornu komisiju koja vrši tehničke pripreme, organizuje glasanje i nakon sumiranja rezultata glasanja, obavještava Skupštinu o rezultatima glasanja.

Član 30.

Na Skupštini se vodi zapisnik koji sadrži usvojeni dnevni red, diskusije, prijedloge i zaključke.
Zapisnik potpisuje zapisničar i Predsjednik Skupštine.
Ovjereni zapisnik se čuva, razmatra i usvaja na narednoj sjednici Skupštine.
Uz zapisnik se prilažu svi materijali koji su na Skupštini razmatrani.
Zapisnik se uvodi u djelovodni protokol i sa materijalima se drži do naredne Skupštine, a zatim se odlaže u arhivu i čuva 10. (deset) godina.
 


b) Upravni odbor

Član 31.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja koji rukovodi radom Udruženja između dva zasjedanja Skupštine.
Skupština imenuje Upravni odbor koji broji 3 (tri) člana, i to: Predsjednik Udruženja, Podpredsjednik Udruženja i član, a čiji mandat traje 4 (četiri) godine, sa mogućnošću reizbora.


Član 32.

Kriteriji za izbor članova Upravnog odbora:

•    Da je član Udruženja dvije godine;
•    Da uživa ugled u lokalnoj zajednici, javnosti i članstvu;
•    Da poznaje svrhu, ciljeve, programe i potrebe Udruženja;
•    Da obavlja dobrovoljno neprofitni rad u vrijeme njegovog aranžmana;
•    Da poštuje procedure u radu Upravnog odbora;
•    Da ima sposobnost za timski rad, te da pokazuje interes za edukaciju.


Član 33.

Upravni odbor je za svoj rad odgovoran Skupštini, kojoj podnosi izvještaj o radu i aktivnostima.


Član 34.

Upravni odbor vrši slijedeće poslove i zadatke:

•    Pokreće i usmjerava aktivnosti Udruženja na realizaciji programskih ciljeva i zadataka Udruženja, poštujući Statut, normativne akte Udruženja i u skladu sa Zakonom;
•    Organizuje prijem članova Udruženja;
•    Priprema i predlaže nacrt izmjena Statuta i drugih akata koje donosi Skupština;
•    Priprema sjednice Skupštine;
•    Izvršava odluke i zaključke Skupštine;
•    Upravlja imovinom i sredstvima Udruženja;
•    Organizuje vođenje administrativnih i finansijskih poslova;
•    Ostvaruje saradnju sa nadležnim državnim organima i sredstvima javnog informisanja;
•    Donosi odluku o troškovima za službena putovanja za potrebe Udruženja;
•    Imenuje Komisije i Sekcije kao radna tijela za realizaciju programskih ciljeva Udruženja;
•    Donosi Plan rada i aktivnosti za narednu godinu;
•    Donosi Finansijski plan za narednu godinu;
•    Priprema i podnosi izvještaj o radu Skupštini;
•    Donosi Poslovnike o radu Upravnog odbora, Komisija i Sekcija koje osniva;
•    Vrši i druge poslove od interesa za Udruženje koje nisu u nadležnosti Skupštine.


Član 35.

Ukoliko Upravni odbor angažuje lica za vođenje administrativnih i finansijskih poslova, sklapa Ugovori o obimu i vrsti poslova i visini naknade za izvršene poslove.


Član 36.

Za punovažno odlučivanje na sjednici Upravnog odbora, potrebna je 2/3 ( dvotrećinska ) većina prisustvačlanova, a odluke se donose većinom od ukupnog broja članova Upravnog odbora.
Član se izjašnjava „za“, „protiv“ ili „uzdržan“, što se konstatuje zapisnički.
Rad članova Upravnog odbora je volonterski i za svoj rad ne primaju nikakvu nadoknadu osim nadoknade za prijevoz i službeno putovanje.


Član 37.

Prava i dužnosti Predsjednika Udruženja su:

•    Predsjednik Udruženja je po funkciji Predsjednik Upravnog odbora;
•    Predstvalja i zastupa Udruženje;
•    Saziva, organizuje i predsjedava sjednicama Upravnog odbor;
•    Predlaže dnevni red sjednice;
•    Odgovoran je za primjenu Poslovnika o radu Upravnog odbora;
•    Pokreće incijativu za razmatranje pojedinih pitanja iz nadležnosti Upravnog odbora;
•    Upućuje Komisijama i drugim radnim tijelima prijedloge izvještaja, informacija, analiza i drugih općih akata Upravnog odbora;
•    Potpisuje akta koja donosi Upravni odbor.


Član 38.

U skladu sa Zakonom i ovim Statutom, nadležnost, ovlašćenja i način odlučivanja Upravnog odbora bliže će biti regulisana Poslovnikom o radu Upravnog odbora.


Član 39.

Predsjedniku i članovima Upravnog odbora prestaje mandat i prije isteka vremena: uslijed smrti, ostavke, osudom na kaznu zatvora i opozivom.
Opoziv podnosi Upravni odbor, a odluku potvrđuje Skupština na svojoj prvoj sjednici

Član 40.

Sekcije Udruženja osniva Upravni odbor u cilju realizacije programskih ciljeva Udruženja:

•    Upravni odbor posebnom odlukom osniva sekcije Udruženja, koje su temeljni oblik
povezivanja i organizovanja članova Udruženja;
•    Članovi Udruženja povezani u sekciju udruženja organizuju se i djeluju na polju
pojedinih umjetničkih grana i kulture, u skladu sa ovim Statutom;
•    Odlukom o osnivanju sekcije Udruženja utvrđuje se način organizovanja i rada na
ostvarenju programskih ciljeva pojedinih sekcija Udruženja;
•    Mandat članova organizacionih tijela sekcija Udruženja je u tekućem mandatu organa
Udruženja.

VII. OBLIK I SADRŽAJA PEČATA UDRUŽENJA


Član 41.

Pečat Udruženja je okruglog oblika promjera 30 mm sa tekstom: UDRUŽENJE ZA KULTURU-NOVA SVJETLOST, a u sredini skraćen naziv udruženja KNS, te ispod – SARAJEVO, na jednom od službenih jezika BiH.

VIII. OBLIK I SADRŽAJ ZNAKA UDRUŽENJA


Član 42.

Udruženje ima svoj znak: velika slova ”KNS” koji su crne boje na bijeloj podlozi, uokvirena u pravougaoniku sa crnom linijom.

IX. STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM UDRUŽENJA


Član 43.

Prihodi Udruženja mogu uključivati slijedeće:

•    sredstva od članarine;
•    bužetska srestava državnih organa;
•    dobrovoljne priloge i pokolne javnih institucija, fizičkih i pravnih lica, kako strani tako i domaćih u gotovini, uslugama ili imovini bilo koje vrste;
•    subvencije državnih organa i drugih fizičkih i pravnih lica;
•    prihodi kroz ostvarivanje ciljeva i aktivnosti Udruženja u skladu sa Zakonom.
    

Član 44.

Sredstva udruženja se koriste za finansiranje aktivnosti, a u svrhu afirmisanja ciljeva Udruženja.


Član 45.

Sredstvima raspolaže Upravni odbor na osnovu usvojenog Finansijskog plana.
Način raspolaganja sredstvima Upravni odbor će bliže regulisati Odlukama i Pravilnicima.

Član 46.

Udruženje je dužno da uredno vodi poslovne knjige u skladu sa općeprihvaćenim računovodstvenim primjenama i da sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa ovim i drugim relevantnim Zakonima, što će Upravni odbor bliže regulisati Pravilnikom o računovodstvu.

Član 47.

Organi Udruženja dužni su da upravljaju imovinom Udruženja sa dužnom pažnjom i na odgovoran i zakonit način u najboljem interesu za Udruženje.

Član 48.

Upravnii odbor je odgovoran za zakonsko korištenje sredstava Udruženja.

Član 49.

Članovi organa Udruženja imaju obavezu da osiguraju da se sve finansijske transakcije Udruženja zaključuju po pravičnoj tržišnoj vrijednosti, odnosno prema uslovima koji su povoljni za Udruženje.
Član 50.

Izvještaj o korištenjem sredstava u skladu sa Zakonom i aktima Udruženja, razmatra i usvaja Skupšina Udružanja na svojim redovnim godišnjim zasjedanjima.

X. NAČIN DONOŠENJA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA I IZVJEŠTAJA O RADU UDRUŽENJA


Član 51.

Upravni odbor donosi na kraju kalendarske godine Izvještaj o radu Udruženja i Finansijski izvještaj i isti se prezentira Skupštini na usvajanje.
Izvještaji se smatraju usvojenim kada se za njih izjasni najmanje (2/3) prisutnih članova na Skupštini Udruženja.
Ukoliko se isti ne usvoji vratit će se Upravnom odboru na doradu, i prezentovat će se na prvoj sjednici Skupštine.

XI. POSTUPAK ZA DONOŠENJE STATUTA, IZMJENA I DOPUNA STATUTA I DRUGIH OPĆIH AKATA UDRUŽENJA


Član 52.

Kada se utvrdi da postoje opravdani razlozi, Skupštini Udruženja može se podnijeti zahtjev za donošenje novog Statua ili izmjene i dopune postojećeg Statuta.
Inicijativu mogu podnijeti:
•    Upravni odbor Udruženja;
•    1/3 članova Udruženja.

Inicijativa se dostavlja Predsjedniku Skupštine koji istu prezentira na prvoj sjednici Skupštine i ako je opravdana, dostavlja Upravnom odboru radi izrade prijedloga Statuta ili prijedloga izmjene i dopuna Statuta.


Član 53.

Utvrđene prijedloge Upravni odbor dostavlja Skupštini na usvajanje.
Prijedlozi su usvojeni ako je za njih glasalo najmanje (2/3) prisutnih članova na Skupštini Udruženja.


XII. UVJETI I POSTUPAK ZA PRIPAJANJE, RAZDVAJANJE ILI TRANSFO-RMACIJU UDRUŽENJA

Član 54.

Udruženje se može udruženje se može udruživati u :

•    Savez udruženja koja imaju srodne programskim opredjeljenjem i sa drugim udruženjima i nevladinim organizacijama koje imaju iste ili slične ciljeve;
•    Udruženje se može pripojiti drugom udruženju, ili drugoj nevladinoj organizaciji;
•    Udruženje se može razdvojiti na dva ili više udruženja, i može se transformisati u drugi oblik;
•    Skupština prilikom donošenja o odluke o uvjetima i postupak za pripajanje, razdvajanje ili transformaciju Udruženja donosi i odluku u kojoj će regulisati šta sa imovinom za slučaj nastanka navedenih promjena.


Član 55.

Udruženje može biti član raznih NVO mreža, asocijacija od lokalnog do međunarodnog nivoa. Odluku o učlanjenju iz prethodnog stava donosi Upravni odbor.


Član 56.

Odluku o pripajanju, razdvajanju ili transformaciji, donosi Skupština (2/3) većinom.

XIII. PRESTANAK RADA UDRUŽENJA


Član 57.

Udruženje može prestati sa radom:

•    Ako Udruženje ne postupi po rješenju iz člana 9., stav 3., Zakona o Udruženjima i Fondacijama, pokreće se postupak brisanja iz registra, u skladu sa zakonom;
•    Ako Skupština Udruženja dvotrećinskom većinom donese Odluku o prestanku rada Udruženja;
•    Ako protekne više od jedne godine od posljednjeg održavanja Skupštine udruženja;
•    Ako se broj članova Udruženja smanji ispod broj određenog Zakona o Udruženjima i Fondacijama za osnivanje udruženja, a Skupština Udruženja u roku od tri mjeseca od dana nastupanja ove okolnosti ne donese Odluku o prijemu novih članova.

XIV. PRAVILA ZA RASPODJELU PREOSTALE IMOVINE U SLUČAJU PRESTANKA RADA UDRUŽENJA


Član 58.

U slučaju prestanka sa radom Udruženja i njegovog raspuštanja, nakon izmirenja obaveza, preostalu imovinu i sredstva, Udruženje će podijeliti registrovanom Udruženju od javnog interesa koje ima iste ili slične ciljeve u skladu sa članom 46. Zakonom o Udruženjima i fondacijama F BiH.

XV. PRELAZNE ILI ZAVRŠNE ODREDBE


Član 59.

Ovaj Statut, stupa na snagu danom usvajanja.


Član 60.

Tumačenje ovog Statuta daje Skupština.


Predsjednik Skupštine Udruženja:

¬¬¬¬¬¬¬__________________________
Mersida Sadiković - Osmanbašić

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica