Ibrahim Osmanbašić

KAPIJE SJENKI

 KNS -Sarajevo, 2008

 .........................................................................

CIP - Katagolizacija u publikaciji
Nacionalna i univerzitetska biblioteka
Bosne i Hercegovine, Sarajevo

821.163.4 (497.6) - 1

OSMANBAŠIĆ, Ibrahim
Kapije sjenki / Ibrahim Osmanbašić. - Sarajevo:
Udruženje za kulturu Novo Sarajevo, 2008.
- 140 str. ; 21 cm

 ISBN 978-9958-9136-5-5

 COBISS.BH - ID 16984070

 

 

Ibrahim Osmanbašić

ZAŠTO NEĆU REĆI NEKE ČINJENICE?

 

Naslov: Zašto neću reći neke činjenice?
Autor: Ibrahim Osmanbašić
Urednik: Maja Ivković
Izdavač: Udruženje za kulturu-Nova svjetlost
Prijelom: Danijel Miljković
Lektura: KNS
Naslovnica: Edber Vuranovski
Tiraž: 100
Godina izdanja: 2021.
Štampa: Pentagram d.o.o. Sarajevo

Ibrahim Osmanbasic 2

IBRAHIM OSMANBAŠIĆ rođen je 1964. godine u Janji. Osnovnu i srednju školu završio u Sarajevu. Ostvario višedecenijski javni društveni angažman organizujući brojne kulturno-umjetničke manifestacije. Učesnik međunarodnih književnih manifestacija, a poetska i dramska djela su mu prevođena na slovenački i bugarski jezik. Poetski i prozni radovi objavljeni su mu u raznim zajedničkim zbirkama, almanasima, antologijama i web-portalima u BiH i inostranstvu.

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica