Uslijed interesovanja za objavljivanje autorskih knjiga u izdanju Udruženja za kulturu-"Nova svjetlost" (KNS), prije svega, proznih i poetskih djela (zbirke, romani), ali i naučno-istraživačkih djela i radova, udruženje oglašava proceduru koja omogućava zaključivanje dogovora između komitenta (autora) i izdavača (KNS-a).

sebiljska rijec 909


I) IZDAVAČ:
- Udruženje za kulturu-"Nova svjetlost" (KNS) je registrovano za izdavačku djelatnost i ima status kao i svi drugi izdavači u BiH (CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo; ISBN – broj);
- KNS ne vrši distribuciji (prodaju) knjiga.

II) UGOVOR:
- ugovor sadrži usaglašene odredbe između autora knjige i izdavača;
- ugovor se potpisuje sa zaključivanjem dogovora o objavljivanju knjige u izdanju KNS-a.
Ugovor koji potpisuje autor i izdavač sadrži odredbe:
- autor zadržava autorska prava;
- ugovor se isključivo odnosi na izdanje koje se objavljuje (obično prvo izdanje – što ostavlja otvorenu mogućnost autoru da objavi naredno izdanje za drugog izdavača- ako to želi);
- autor pribavlja sredstva i pokriva troškove objavljivanja knjige (stručna obrada teksta, tehnička priprema, štampa, eventualno, promotivne aktivnosti - samofinansiranje ili putem sponzorstva);
- autor raspolaže tiražom knjige (umanjen za 20 prmjeraka koji se dostavlja izdavaču: 10 primjeraka - zbog zakonskih obaveza izdavača za Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine i 10 primjeraka za izdavača);
- izdavač ne vrši distribuciju knjige,


III) TROŠKOVI (formiranje cijene):
- katalogizacija knjige (CIP i ISBN)
- lektura,
- kolektura teksta;
- tehnička priprema (prelom);
- izrada naslovne stranice (dizajn – kolor ili crno-bijela, meki ili tvrdi uvez);
- recenzija;
- štampa (tiraž: obično 300 ili 500 primjeraka);
- promocija knjige;
- troškovi/naknada za angažmane izdavača tokom dogovorenih aktivnosti u postupku objavljivanja knjige.

IV) NAČIN PLAĆANJA:
- autor neposredno plaća troškove nastale u postupku objavljivanja knjige;
- usluge izdavača plaćaju se putem transakcijskog računa udruženja;
- prema dogovoru između autora i izdavača.

V) ISPORUKA:
- odštampana knjiga, u dogovorenom tiražu, isporučuje se u Sarajevu – u utvrđenom roku;


VI) OPĆE NAPOMENE:
- izdavač prihvata razgovor sa autorom o mogućnosti objavljivanja njegovog autorskog djela ako:
- dostavi izdavaču na uvid dio i cjelokupno djelo;
- djelo (radovi) nije uvrijedljivog karaktera;
- djelo (radovi) zadovoljavaju umjetničke, estetske i književno-zanatske norme i standarde koji su promovisani kroz dosadašnja izdanja KNS-a;
- dogovor se zaključuje sa uvidom izdavača u cjelokupno djelo-njegovu finalnu verziju i utvrđivanje obaveza strana u dogovoru;
- svako jednostrano narušavanje utvrđenog dogovora (usmenog ili pismenog-neformalnog karaktera) znači poništavanje mogućnosti daljnje saradnje;
- izdavač, u svojstvu pravnog lica,omogućava autoru da se upute dopisi potencijalnim sponzorima u svrhu prikupljanja sredstava za troškove štampe i publikovanja autorskog djela;
- izdanja KNS-a se kontinuirano promovišu kroz utemeljene programske aktivnosti Udruženja;
- komitenti (autori) koji svoja djela objavljuju u izdanju KNS-a i koji kontinuirano sarađuju sa Udruženjem – imaju mogućnost i prostor za javno autorsko predstavljanje - prema utvrđenim kriterijima za učesnike programa/manifestacija.


...............................

PROCEDURA-PRAKTIČNI KORACI:
1.neformalni dogovori na temelju "Zahtjeva autora" (pismena korespodencija ili neposredni razgovori);
2. potpisivanje ugovora o publiovanju knjige u izdanju KNS-a;
3. realizacija dogovora u skladu sa zaključenim ugovorom.

1. Neformalni dogovori

Autor/-ica koji(-a) zainteresovan (-a) da svoje književno (naučno) djelo publikuje u izdanju KNS-a postupa po slijedećoj proceduri:

1/A) Autor (lično) ispunjava zahtjev i šalje ga na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
ZAHTJEV AUTORA
za razmatranje mogućnosti o saradnji sa izdavačem (KNS)

I) Lični podaci autora:
1. IME I PREZIME:
2. GODINA ROĐENJA:
3. ADRESA:
4. KONTAKT TELEFON:
5. E-MAIL:

II) Podaci o knjizi koja se želi objaviti:
1. NASLOV KNJIGE : (ako ga ima)
2. BROJ STRANICA: (format A4 ili u prelomu za štampu)
3. UVEZ: (meki/tvrdi)
4. NASLOVNA STRANICA: ( a) nema, b) idejno rješenje na fotografiji, c) finaliziran dizajn)
5. TIRAŽ: ( 300..500...1 000 primjeraka)
6. LEKTURA: (potrebna ili ne)
7. KOREKTURA TEKSTA: (potrebna ili ne)
8. RECENZIJA: (potrebna ili ne)
9. PRIJELOM: (potreban ili ne)
10. DATUM (ROK) DO KADA KNJIGA TREBA BITI ODŠTAMPANA:
11. PROMOCIJA KNJIGE: (u organizaciji KNS-a ili ne)


III) Autor u prilogu zahtjeva šalje:
A) Kraća biografija:
1. OBJAVLJENE KNJIGE
(naslov knjige, godina izdavanja, izdavač, vrsta književnog izražaj- zbirka proze ili poezije, roman, drama... naučno-istraživački rad...)
2. UČEŠĆE U JAVNIM/KNJIŽEVNIM MANIFESTACIJAMA:

B) Dio materijala iz knjige:
- Poezija: 10 pjesama
- Proza 5 priča ili 10 stranica romana

Podnosilac zahtjeva:
Datum:

_______________________________________________
*ispunjeni zahtjev kopirati i poslati na naznačenu adresu

1/B) Izdavač se obavezuje da će u roku od 7 dana odgovoriti na zahtjev
1/C Autor nakon dobivanja odgovora od strane izdavača pridržava se uputa i preporuka, te iznosi svoje mišljenje i stavove – koji vode ka zaključivanju dogovora i usaglašavanju teksta ugovora između autora i izdavača.

2. Potpisivanje ugovora o publiovanju knjige u izdanju KNS-a;
2/A Po zaključivanju dogovora potpisuje se UGOVOR između autora i izdavača – prema uvjetima koji omogućavaju neposredan kontakt ili putem pošte.

3. Realizacija dogovora u skladu sa zaključenim ugovorom.
Obaveze strana u dogovoru regulišu se putem ugovora kojeg su dužne da se pridržavaju obje strane.

Ibrahim Osmanbašić
predsjednik udruženja

 Gravitacija riječi naslovna

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica