Nisi jedini.
Pa zar se ne osjećate usamljeno?
Ne čudite se i prestanite juriti.
Život je zaista vrlo nevjerojatan.

Primi me za ruku
Vodimo vas u zemlju
Koji je pun praznine
Tamo gdje su samo vapaji,
Samo suze i samo strahovi.

Gdje oduvijek nije vladao osmijeh
Gdje u njihovom nevinom djetinjstvu,
Djeca su se naučila ponašati kao odrasli
Tamo gdje su djevojke prije zrelosti
vidjele puno nehumanosti
Tamo gdje odrasli nisu ništa drugo do robovi.

Nemaju izbora, nemaju glasa.
Ali, još uvijek imate izbor, a također i glas
I još se imaš puno čemu radovati

Pa zar se ne osjećate usamljeno
Kao što niste jedini
Rodili ste se na zemlji
A ne na nebu
gdje ćete se osloboditi boli.

** ** **

 You are not the only
So don't you feel lonely
Don't wonder & stop chasing
Life is really very amazing

Hold my hand
Lets take you to a land
Which is full of emptiness
Where there are only cries,
Only tears and only fears

Where since ages no smile reigned
Where in their innocent childhood ,
Kids have learnt to behave like adults
Where girls before their periods
have seen a lot of inhumane periods
Where adults are nothing but slaves

They don’t have a choice, they don’t have a voice.
But, you still have the choice and also the voice
And you still have a lot to rejoice

So don’t you feel lonely
As you are not the only
You have taken birth on earth
And not in heaven
where you will be free from pain.

………………………………………………………………..
 

Što je hinduistički, muslimanski, budistički, židovski, sikhijski ili kršćanski?
Što je američki, afrički, kineski, španjolski, izraelski, palestinski, arapski ili indijski?
Zar ne možemo vidjeti da smo Božja kreacija u obliku čovjeka?
Zašto postoji toliko različitost? Gdje je iskazano jedinstvo?
Koje su zapravo borbe, zašto je toliko brutalnosti?
To je gore od svake nesreće. Ostaje nam samo ludilo
gdje je izgubljeno čovječanstvo?

Nije li korona dovoljan razlog za ujedinjenje
Ili ćemo i dalje nastaviti ratove i borbe
Od bogatih i siromašnih ili crno-bijelih
ili regija i religija ili muškarac i žena.
Možda, zato se ne borim da budem čovjek?

U tebi vidim iskru, zapali je i mi ćemo se ujediniti.
Zašto ostati u mraku? Držati me za ruku, doći na svjetlo.
O moj lijepi čovječe, izgovori svoj stih
I čujte jedinstvo ovog svemira
Osjetite svoj ritam, svoje srce i svoju dušu
Obnova čovječanstva je naš lijepi cilj.

 ** ** **

 What is Hindu, Muslim, Buddhist, Jewish, Sikh or Christian
What is American, African, Chinese, Spanish, Israelis, Palestinian, Arab or Indian
Can't we see we are a creation of God in the form of human
Why there is so much disparity, Where is the professed unity
For what are the fights in reality, Why is there so much brutality
It's worse than any calamity, We are left with just insanity
where has been lost the humanity?

Is corona ain't enough reason to unite
Or we will still continue wars and fight
Of rich and poor or black and white
or region and religion or man and woman .
Perhaps why no fight for being a human?

In you I see a spark, ignite and we will unite
Why to remain in dark, hold my hand, come in light
Oh my beautiful human, speak your verse
And hear the oneness of this universe
Feel your rhythm, your heart and your soul
Restoring humanity is our beautiful goal.

.................................

 

Zaspali smo u jednom svijetu, a probudili se u drugom.
Zagrljaji i poljupci odjednom postaju oružje, a ne posjećivanje roditelja i prijatelja postaje ljubav.
Odjednom shvatite da su snaga, ljepota i novac bezvrijedni i ne mogu vam donijeti kisik za koji se borite.
Svijet nastavlja svoj život i lijep je. Ljude stavlja samo u kaveze. Mislim da nam šalje poruku:
"Nisi potreban. Zrak, zemlja, voda i nebo bez tebe su u redu. Kad se vratiš, sjeti se da ste moji gosti. Ne moji gospodari."

*****
We fell asleep in one world and woke up in another.
Hugs & kisses suddenly become weapons, and not visiting parents & friends becomes an act of love.
Suddenly you realize that power, beauty & money are worthless, and can't get you the oxygen you're fighting for.
The world continues its life and it is beautiful. It only puts humans in cages. I think it's sending us a message:
"You are not necessary. The air, earth, water and sky without you are fine. When you come back, remember that you are my guests. Not my masters.”

 

......................................... 

Vraćate se opet
Donoseći opet sva vremena
Proljeća, ljeta, jeseni i zime
Mogu to vidjeti, osjetiti
Osjećam tvoju ljubav
Mi smo jedno za drugo
Pa što smo miljama daleko
Sastat ćemo se
Poput sunca i svjetlosti
Kao more - a i to je voda
Ti i ja, naša srca, naše misli, naše duše
samo se trebaju upoznati.

****
You are coming back again
Bringing all the weathers again
Of spring, summer, autumn and winter
I can see it, I can feel it
I can feel your love
We are for each other
So what we are miles away
We are gonna meet
Like sun and it's light
Like sea and it's water
You and me, our hearts, our minds, our souls
Are just meant to meet.

..................................................

Svi smo predodređeni i sudbina smo
Nikad nikoga ne sramoti
za njihove staze i prepreke između,
koga ponekad smatrate
mjesec ili zvijezda možda sunce
čiju svjetlost niste u stanju vidjeti
zbog vlastitog neznanja,
Vrijeme je sve preokrenulo
naopako i svaki dolje gore,
onima koje smatrate
inferiorni jednog dana bit će vam nadređeni
jer jednog dana tvoj nadređeni
provalit će se pojmovi o vama samima
komada ispred svojih pobjeda.
I dalje će biti ljudi, ljubazni
i ti sada postani čovjek.
Ne čekajte potrese
da vas prodrma. Protresi svoj lažni
stav i budi čovjek sa zahvalnošću.
Najjače planine su se otopile i
pokojnik, tko si onda da misliš
sebe kao svega.

*****
We all are destined and are a destiny
Never disgrace anyone
for their paths and hurdles in between,
whom you sometimes consider
a moon or star maybe a sun
whose light you are unable to see
because of your own ignorance,
Time has turned everything
upside down and every down up,
to those whom you consider
inferior one day will be your superior
because one day your superior
notions of yourself will break into
pieces in front of their victories.
They will still be human, kindly
you too become human now.
Don't wait for shakes of earthquake
to shake you. Shake your fake
attitude and be a human with gratitude.
Strongest mountains have melted and
deceased, then who are you to think
of yourself as everything.

- Author Haroon Rashid©
Insta: @authorharoonrashid

https://www.facebook.com/authorharoonrashid

 Haroon Rashid 2m

Autor Haroon Rashid svjetski je poznati autor po svojim raznim spisima.
Dobio je svjetsko priznanje, ljubav i slavu, a također je bio pozvan u poznate emisije Intervjua, uključujući Oprah Winfrey Show, i dalje nastavlja.

Među njegove svjetski poznate spise spadaju; 'Zaspali smo u jednom svijetu' aka 'Zemaljska pjesma', 'Pjesma o samoubojstvu', 'Vrati se s neba', 'Koža', 'Srest ćemo se opet', 'Trgovina ljudima', 'Pjesma čovječanstva', 'Vjera ',' Majka ',' Duhovna ljubav ',' Svijet ',' Mediji ',' Čovjek u uniformi ',' Ustani ',' Kašmir ',' Upoznaj osobu 'itd., Zajedno s Beskrajnim citatima.

Njegova su djela prevedena na više od 148 jezika, bilo da su to španjolski, francuski, njemački, arapski, afrički, indonezijski, kineski, hindski, urdu, perzijski, kannadski, tamilski, sanskrtski, meksički, bolivijski i tako dalje. Gotovo svaka duša, uključujući poznate osobe, podijelila ga je na svojim društvenim platformama i događajima za prikupljanje sredstava čime je postao svjetski poznat s neobičnom pričom o uspjehu koju treba njegovati. Mnoge duše, uključujući poznate osobe iz Hollywooda, Bollywooda, Art polja, Glazbenih polja, Sportskih terena, Politike stupile su u kontaktu s njim.

Svaki je pisac drugačiji, ali jedan je od onih koji može dodirnuti duše i najjednostavnijim izražavanjem riječi.

Autor Haroon Rashid pripada prekrasnom Džamuu i Kašmiru u Indiji (poznat i kao Nebo na Zemlji).
U svojim ranim danima mnogo se bavio crtanjem, zajedno s mješavinom zaigrane i zabavne prirode, a imao je bistar um i na studijama. Od početka je bio privučen likovnoj umjetnosti. U školskom životu zanimao se za slikanje, glazbu i ples.
Nakon škole nadogradio je svoje visoko obrazovanje završivši prvostupnički studij iz trgovine i dvostruku diplomu iz engleske književnosti i javne uprave, a osim njega zanimao se za znanost, psihologiju, antropologiju, sociologiju, geografiju, povijest i tako dalje. Diplomiranje mu je postalo životno iskustvo. Počeo je dobivati zanimanje za pisanje jer se njegova umjetnost miješala sa svjetovnim poslovima i na kraju su njegovi radovi govorili u njegovo ime na globalnoj razini što ga je učinilo poznatim književnikom par excellence.
Magijom svojih riječi širi svoju auru i slavu i činit će to isto dok ne udahne posljednji dah.
………

Author Haroon Rashid is World Famous Author for his various writings.
He received worldwide recognition, love and fame and also has been called to famous Interview shows including Oprah Winfrey Show and still continuing.
Among his world famous writings are ; 'We Fell Asleep In One World' aka 'The Earth Poem', 'Suicide Poem', 'Come Back From The Heaven', ‘Skin’, 'Will Meet Again', 'Human Trafficking', 'Humanity Poem', 'Faith', 'Mother', 'Spiritual Love', 'The World', 'Media', 'Human In Uniform', 'Get Up', 'Kashmir', 'Meet A Person' so on along with Endless Quotes.
His works has been translated into more than 148 languages, be it Spanish, French, German, Arabic, African, Indonesian, Chinese, Hindi, Urdu, Persian, Kannad, Tamil, Sanskrit, Mexican, Bolivian and so on. Almost every soul including celebrities shared it on their social platforms and fund raising events making him globally renowned with an unusual success story to be cherished. Many souls including celebrities from Hollywood, Bollywood, Art Fields, Music Fields, Sports Fields, Politics got in touch with him.
Every writer is different but he is one of those who can touch souls with even simplest expression of words.
Author Haroon Rashid belongs to the beautiful Jammu and Kashmir, India (also known as Heaven on Earth).
In his early days, he was much into sketching and drawings along with mix of playful and fun loving nature and had a good brain in his studies and academics as well. Since the beginning, he was drawn towards fine arts. He took interest in painting, music and dancing in his school life.
After the school he persuaded his higher education completing Bachelor in Commerce and Double Post Graduation in English Literature and Public Administration and apart from it he took interest in Science, Psychology, Anthropology, Sociology, Geography, History and so on. His graduation was a life turning experience for him. He started gaining interest in writing as his art got mixed with worldly affairs and eventually his writings spoke for him at global level making him a renowned writer par excellence.
He is spreading his aura and glory with the magic of his words and shall be doing the same till he takes his last breath.

…………

 

KNSINFO / 23.7.2021.god.

O nama

Aktivnosti koje je Udruženeje realiziralo samostalno ili u saradnji sa drugima spadaju u arhivsku građu čime se dokumentuju programske aktivnosti KNS-a tokom svog društvenog angažmana na polju kulture i umjetnosti.

Tokom javnog djelovanja udruženje je otvaralo prostor za autorsku prezantaciju umjetničkog stvaralaštva mladih autora koji su uobličavali lični umjetnički izražaj u konkretno oblikovane ideje u vidu javnih manifestacija - putem kojih se prezentiraju umjetnička djela i radovi, kako članova KNS-a, tako i suradnika.

Get in touch

Kontakt

Udruženje za kulturu
– Nova svjetlost
Terezija bb, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 61 524 505
knsinfo1@gmail.com

Facebook stranica